logo Przychodnia Sikornik
Rok założenia 1972
NFZ
32 232 21 97
dla dorosłych: 32 401 29 90
dla dzieci: 32 401 29 91

19.09.2023

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

w programie wdrożenie e-usług w placówkach POZ

(POIS.11.03.00-00-0074/22)

Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

W wyniku postępowania ofertowego w projekcie ,,Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” w dniu 19.09.2023 dokonaliśmy wyboru oferty dostawcy InteXPC ul.Ciołkowskiego 20/1, 41-818 Zabrze na zakup sprzętu komputerowego na kwotę 105290,99 PLN oraz na usługę wdrożenia na kwotę 5000,00 PLN

 

 

 

13.07.2023

Zapytanie ofertowe

w programie wdrożenie e-usług w placówkach POZ

(POIS.11.03.00-00-0074/22)

Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

 

1. Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich

2. Z przyjemnością zapraszamy do składania ofert na sprzęt komputerowy oraz usługę wdrożenia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi poniżej.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych komponentów komputerowych – serwerów, laptopów, zestawów all-in-one, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, routerów, oprogramowania Windows oraz usługa wdrożenia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”. Przez „ofertę równoważną” należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

6. Kryteria oceny ofert: cena: waga 100%

7. Miejscem realizacji jest siedziba Zamawiającego tj. Gliwice (44-100) ul. Rybitwy 2.

8. Termin składania ofert: 24 lipca 2023 r.

9. Termin realizacji umowy: 22 sierpnia 2023 r.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

11. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Grantobiorcą osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między grantobiorcami lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli    

 

12. Osoba do kontaktu: Adam Rumin

Tel: 511 699 703

E-mail: przychodnia@przychodnia-sikornik.com

 

Zapytanie o cenę / badanie ceny rynkowej

w programie wdrożenie e-usług w placówkach POZ

(POIS.11.03.00-00-0074/22)

Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

 

 

1.Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

2.Przedmiotem badania jest rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej następującej dostawy / usługi:

przedłużenie na okres 24 miesięcy licencji na oprogramowanie systemu do obsługi gabinetów lekarskich średnich lub małych przychodni oraz praktyk lekarskich takich jak  mMedica lub równoważnych.

Równoważność oznacza zapewnienie tożsamej funkcjonalności oraz zabezpieczeń oprogramowania, przy zapewnieniu ciągłości obsługi systemu, pełnej migracji danych i niezakłóconej obsługi pacjentów. Opis funkcjonalności stanowi Załącznik nr 1.

3.Prosimy o przesyłanie informacji o cenie na adres przychodnia@przychodnia-sikornik.com do dnia 21 lipca 2023 r.

4.Osoba do kontaktu w razie pytań: Adam Rumin

Tel:511 699 703

przychodnia@przychodnia-sikornik.com

 

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Rejestracja: 32 401 29 90/32 401 29 91

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.